PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

H.C.L. - 2017



» Hcl nr.1/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» hcl nr.2/2017 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare in cuantum de 13.011,28 lei din excedentul bugetului local al comunei Coronini -
» Hcl nr.3/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.4/2017 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pt. modernizarea si dotarea Caminului Cultural Coronini -
» Hcl nr.6/2017 aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local -
» Hcl nr.7/2017 aprobarea devizului general actualizat in urma modificarii cotei T.V.A, privind cheltuielile necesare realizarii Obiectivului de Investitii Amenajare strazi in satele Sfinta-Elena si Coronini -
» Hcl nr.8/2017 aprobarea devizului general Actualizat in urma modificarii cotei T.V.A. privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii Reabilitare alimentare cu apa Sfinta-Elena, com. Coronini -
» hcl nr.9/2017 aprobarea Devizului general actualizat in urma modificarii cotei T.V.A.-Reabilitare alimentare cu apa localitatea Coronini -
» Hcl nr.12/2017 aprobarea Actului Aditional nr.3 la Conventia de colaborare intre Consiliul Local Coronini si Federatia Caritas a Diecezei Timisoara -
» Hcl nr.10/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.11/2017 organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza UAT Coronini -
» Hcl nr.13/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.14/2017 aprobarea bugetului local pe capitole si subcapitole pe anul 2017 -
» Hcl nr.16/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.17/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Demolare scoala existenta si construire scoala generala 1-8, din comuna Coronini -
» Hcl nr.18/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Coronini -
» Hcl nr.19/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Reabilitarea, Modernizarea, Dotareasi extinderea sediului primariei din comuna Coronini -
» Hcl nr.21/2017 aprobarea implementarii proiectului Consolidare, Restaurare, Conservare si protectie cetatea Ladislau -
» Hcl nr.20/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.5/2017 privind aprobarea contractului de delegare a activitatii de salubrizare a comunei Coronini nr.5/2017 -
» Hcl nr.15/2017 modificarea actului constitutiv al asociatiei de dezvoltare intercomunitara intercom deseuri -
» Hcl nr.22/2017 oprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul cetatii Ladislau -
» Hcl nr.23/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.24/2017 aprobarea infiintarii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Coronini -
» Hcl nr.25/2017 aprobarea infiitarii serviciul public de salubrizare la nivelul comunei Coronini -
» Hcl nr.26/2017 stabilirea cantitatii de apa uzata preluata in sistemul de canalizare de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Coronini -
» Hcl nr.27/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl 28/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.29/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.30/2017 stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pt.autoturismele/utilajele primariei Comunei Coronini pe anul 2017 -
» Hcl nr.31/2017 aderarea comunei Coronini la asociatia Comunelor din Romania -
» Hcl nr.32/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.33/2017 organizarea evenimentului Zilele Comunei Coronini -
» Hcl nr.34/2017 aprobarea participarii comunei Coronini in calitate de membru fondator al Filialei Caras-Severin a Asociatiei Comunelor din Romania -
» Hcl nr.35/2017 aprobarea actului Aditional nr.1 la Contractul de Comodat nr.453/12.04.2007 incheiat intre comuna Coronini si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin -
» hcl nr.36/2017 rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2017 -
» Hcl nr.37/2017 aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pt.anul 2017 -
» Hcl nr.38/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.39/2017 rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2017 -
» Hcl nr.40/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.41/2017 stabilirea salariilor de baza pt.functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Coronini si al serviciilor publice de interes local -
» Hcl nr.42/2017 stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali -
» Hcl nr.43/2017 aprobarea regulamentului de organizare si functionare al consiliului local Coronini -
» Hcl nr.44/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.45/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.46/2017 aprobarea dezlipirii unei suprafete de 14550mp din Cartea Funciara nr.1969 Moldova-Veche nr.Topographic 4467/3, in suprafata de 1328024 mp, proprietatea publica a comunei Coronini conform H.G. nr.532/2002, anexa 31 -
» Hcl nr.47/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.48/2017 aprobarea Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului si a Statului de functii -
» Hcl nr.49/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.50/2017 aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2017 -
» Hcl nr.51/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.52/2017 privind numirea doamnei Baloi Iavorca persoana responsabila cu raportarea datoriei publice a UAT comuna Coronini -
» Hcl nr.53/2017 aprobarea demararii elaborarii planului urbanistic zonal in vederea introducerii in intravilanul comunei a unor parcele de teren, proprietatea comunei Coronini -
» Hcl nr.54/2017 aprobarea achizitionarii unei remorci pentru tractorul proprietatea comunei Coronini -
» Hcl nr.55/2017 aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 1.500.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2017 pt.adoptarea unor masuri fiscal-bugetare -
» Alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.56/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.57/2017 aprobarea realizarii Obiectivului de Investitii - primaria comunei Coronini -
» Hcl nr.58/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.59/2017 aprobarea realizarii obiectivului de investitii-scoala generala 1-8 -
» Hcl nr.60/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.61/2017 aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Coronini -
» Hcl nr.62/2017 aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Coronini -
» Hcl nr.63/2017 alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Pomului de Craciun pentru elevii si prescolarii unitatilor de invatamint de pe raza teritoriala a UAT Coronini precum si pentru familii nevoiase -
» Hcl nr.64/2017 modificarea si completarea HCL Coronini nr.59/29.12.2016 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2017 -
» Hcl nr.65/2017 aprobarea subventionarii din bugetul local al comunei Coronini a diferentei de plata fata de suma colectata de la cetatenii comunei pt.plata serviciilor de colectare , transport si depozitare a deseurilormenajere de pe raza comunei Cor -
» Hcl nr.66/25017 aprobarea actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Banat-Clisura Dunarii -
» Hcl nr.67/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.68/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.69/2017 aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2017 -
» Hcl nr.70/2017 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2017 -
» Hcl nr.71/2017 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.72/2017 aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018 -
» Hcl nr.73/2017 rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2017 -
» Hcl nr.74/2017 aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt. anul 2018 -
» Hcl nr.75/2017 organizarea retelei scolare de invatamint preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a Unitatii Administrativ-Teritoriale a comunei Coronini pt. anul scolar 2018-2019 -